Povinná údržba pokladnice. Ako často?

Dátum: 12.02.2013
 

Podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP).
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) tretí bod zákona o ERP pokladnica musí okrem technických požiadaviek podľa odseku 1 písm. d) zabezpečovať informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice po splnení technických podmienok určených výrobcom, pričom technické podmienky odsúhlasí v procese certifikácie akreditovaná osoba.
Informovanie podnikateľa je zobrazované minimálne na displeji pokladnice tak, aby podnikateľ musel vždy po zapnutí pokladnice túto informáciu potvrdzovať až do vykonania povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou a pri prvom informovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice v danom časovom intervale je vykonaný okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte.
Podľa § 4 ods. 7 zákona o ERP podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby.
Z uvedeného vyplýva, že povinnú údržbu pokladnice je možné vykonať aj po roku, po dvoch, ale najneskôr do piatich rokov od jej uvedenia do prevádzky.
Postup ustanovený v § 4 ods. 7 zákona o ERP sa vzťahuje aj na pokladnice certifikované do 30. 12. 2010 a tieto pokladnice nie je potrebné opätovne certifikovať.

Vyjadrenie MF SR

« späť